Zgłoś się do konkursu Mecenat Małopolski

Jola Wodniak  |   Fakty,Konkursy  |   28 grudnia 2023 11:29
Udostępnij

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs Mecenat Małopolski, zachęcając organizacje pozarządowe do składania ofert.

W ramach konkursu, departament poszukuje projektów wspierających szeroki zakres działań kulturalnych i artystycznych w Małopolsce. 

Obszary wsparcia obejmują m.in. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy oraz inicjatywy edukacyjne, animacyjne i chroniące dziedzictwo kulturalne regionu.

Organizacje mogą składać oferty do 18 stycznia 2024 roku, korzystając z generatora eNGO. 

Każde uprawnione podmioty może złożyć jedną ofertę, a maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 80 tysięcy złotych. Łączna suma funduszy przeznaczonych na realizację zadań wynosi cztery miliony złotych. 

Departament zachęca do udziału w konkursie, promując projekty mające wpływ na rozwój kultury Małopolski, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym, a także za granicą.

Wymagane dokumenty:

Załączniki zgodnie z regulaminem konkursu:
1.    Aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących.

2.    Inne dokumenty, jeśli są wymagane, np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną.

3.    Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) złożonego wniosku o zmianę danych w KRS.

Formularze, wnioski, wzory dokumentów do pobrania:

Są do pobrania w sekcji Załączniki. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego oczekuje na kreatywne i innowacyjne propozycje, które przyczynią się do wzbogacenia dziedzictwa kulturowego regionu Małopolski oraz zachęcą mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.